Vízjogi üzemeltetési engedély


Tisztelt Öntözőtelep-tulajdonosok, Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége felhívja az öntözőtelep tulajdonosok, és -felhasználók figyelmét, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 77. §-a értelmében

2012. december 22. napján hatályukat vesztik az energetikai kitermelési célú vízilétesítményekre és az öntözőtelepekre a Rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott

      a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint

      b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

Fentiek alapján a jogszabály erejénél fogva hatályukat vesztik a fentiekben jelzett vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési engedélyek, függetlenül attól, hogy határozatlan időre, vagy 2012. december 22. napja utáni érvényességi időpontra kerülrek kiadásra.

Hangsúlyosan felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a vízilétesítményeket üzemeltetni kívánják, az ehhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt ismételten meg kell kérniük a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő dokumentáció benyújtásával. A kérelmeket nem elegendő a vízjogi üzemeltetési engedély lejártát megelőző napokban benyújtani, ugyanis az ügyintézési határidő a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján 2 hónap, azonban az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az alábbi időpontok:

      a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamit az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

      b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

      c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

      d) a szakhatóság eljárásának időtartama,

      e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,

      f) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

      g) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

      h) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

      i) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A fentiekre tekintettel, amennyiben 2012. december 22. napja után is érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel kívánnak rendelkezni, akkor a szükséges eljárást időben kérelmezniük kell a hatóségunknál.

A rendelet 77/A. §-a értelmében a mezőgazdasági termelés területén a kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség nélkül történő termálvíz kitermelésére irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek 2012. június 30. napjáig hatályosak. Ez azonban nem jelenti az ilyen típusú, de 2015. június 30. előtt lejáró érvényességű engedélyek automatikus meghosszabbítását. Amennyiben az engedély 2015. június 30. előtt jár le, és élni kíván a jogszabály által adott, a mezőgazdasági termelés területén a termálvíz kitermelést követő visszasajtolási kötelezettség teljesítése alóli mentesítéssel, akkor meglévő és érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását kell kérelmeznie Felügyelőségünkön.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

                                                                                                                            Némethy Tímea

                                                                                                                                  igazgató